Partner Programma


Het partnerprogramma heeft drie verschillende opties:

- Spaarpunten (beschreven in de algemene voorwaarden)

- Verwijzingsprogramma

- Affiliate programma

De voorwaarden in de volgende paragrafen zijn van toepassing op het verwijzings- en partnerprogramma. Zoals gezegd worden de loyaliteitspunten verder besproken in de algemene voorwaarden.

De persoon die zich voor het programma heeft aangemeld, wordt affiliate of aangeslotene genoemd.

1. Doel Partner-/affiliate programma
Het doel van inschrijving voor het partnerprogramma is om u in staat te stellen om commissie te verdienen voor de verkoop van onze producten die voortkomen uit uw promotionele activiteiten op de manier die hierin wordt uiteengezet.

Om u in te schrijven voor ons partnerprogramma, moet u:

  • meerderjarig zijn in uw rechtsgebied of de leeftijd van 18 jaar hebben;
  • de wettelijke bevoegdheid hebben om deze overeenkomst aan te gaan en gebonden te zijn aan de beloften, verbonden en andere verplichtingen die hierin zijn uiteengezet;
  • minimaal 1500 volgers hebben op Instagram;
  • de online aanvraag invullen en indienen via het Affiliate Dashboard;
  • ingeschreven of geaccepteerd worden door Curly Secret voor het partnerprogramma.

Curly Secret kan er naar eigen inzicht ervoor kiezen om uw aanvraag automatisch goed te keuren. Dit betekent niet dat we uw aanvraag niet op een later tijdstip opnieuw zullen beoordelen. We behouden ons het recht voor om uw aanvraag op elk moment naar eigen indruk af ​​te wijzen. We behouden ons ook het recht voor om de samenwerking te beëindigen als blijkt dat er op frauduleuze wijze met de samenwerking wordt omgegaan. 

2. Linken
De affiliate erkent het belang van branding en identificerende links naar Curly Secrets-producten en -diensten die beschikbaar zijn op de website van Curly Secret, zoals geleverd door Curly Secret, en dat alle links een vorm hebben die tussen de partijen is overeengekomen, hetzij door middel van een afbeelding of tekst koppeling.

2.2 Alle afbeeldingen die de naam en/of het logo van Curly Secret weergeven, zijn actieve links naar de startpagina of indexpagina van de website van Curly Secret of andere pagina's zoals aangegeven door Curly Secret om de verkoop van de Producten en Diensten te maximaliseren.


2.3 Elke grafische link mag alleen de afbeeldingen gebruiken die door Curly Secret worden geleverd en in het formaat dat wordt geleverd door Curly Secret.

2.4 Alle Curly Secret-afbeeldingen worden weergegeven in dezelfde of vergelijkbare weergaveafmetingen als andere afbeeldingen die worden gebruikt om naar een site van een derde partij te linken, zoals weergegeven op dezelfde webpagina. Bovendien mag de afbeelding niet worden weergegeven op een manier die de afmetingen of kleuren van de afbeelding vervormt, zodat deze moeilijk te zien is of naar de mening van Curly Secret de identiteit van het logo verwatert of verwarring bij het publiek kan veroorzaken. Het staat de affiliate vrij om een ​​geschikt softwareprogramma te gebruiken om de bestandsgrootte van afbeeldingen te verkleinen, zolang de afbeeldingskwaliteit van de afbeelding niet zichtbaar wordt gewijzigd of verminderd.

2.5 Elke afbeelding moet ook worden gecodeerd met een tekstalternatief ("img alt") tag met behulp van Hypertext Markup Language (HTML) of een andere computertaalcodering die hetzelfde resultaat oplevert in de indeling "Curly Secret's website-adres" of een ander tekstalternatief als mogelijk overeengekomen tussen de partijen.

2.6 Waar mogelijk zullen alle links boven de vouw worden geplaatst op elke webpagina waarop ze worden weergegeven.

2.7 De Affiliate zorgt ervoor dat alle links of afbeeldingen of tekst correct werken en brengt de gebruiker door naar het gevraagde deel van de website van Curly Secret. In het geval dat een koppeling mislukt, zal de affiliate stappen ondernemen om het probleem binnen een redelijke termijn te verhelpen.

2.8 In het besef dat de onderstaande acties een impact zouden hebben op de waarde en goodwill van Curly Secret, gaat de affiliatie ermee akkoord het volgende niet te doen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Curly Secret

2.8.1 Het websiteadres van Curly Secret of een combinatie van de naam van Curly Secret gebruiken in sleutelwoorden die zijn opgenomen in de metatags van een webpagina of waarnaar wordt verwezen of herhaald in de codering van een webpagina; of

2.8.2 Registreer het websiteadres van Curly Secret of een soortgelijk klinkend of soortgelijk gespeld websiteadres of een combinatie daarvan als trefwoorden bij een zoekmachine of directory; of

2.8.3 Registreer een domeinnaam die op dezelfde manier is gespeld (of opzettelijk verkeerd is gespeld) als die van het websiteadres van Curly Secret.

3. Verlies of verslechtering van de service
In het geval van een systeemstoring, verlies van toegang of verslechtering van de service met betrekking tot toegang tot de website, zal Curly Secret alle redelijke stappen ondernemen om de service te herstellen of te corrigeren. De aangeslotene heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

4. Vertrouwelijkheid
Beide partijen zullen de specifieke voorwaarden van deze overeenkomst vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken, behalve aan werknemers of contractanten die de relevante informatie nodig hebben voor het uitvoeren van deze overeenkomst. De partijen zijn het erover eens dat alle informatie die is gemarkeerd als "Vertrouwelijk", of waar niet is aangegeven dat het redelijk is om dergelijke informatie als vertrouwelijk te beoordelen, gedurende een periode van 2 jaar na het verstrijken van deze Overeenkomst niet openbaar zal worden gemaakt, tenzij een dergelijke openbaarmaking wettelijk vereist is. of op bevel van een rechtbank in het rechtsgebied van Nederland. De partijen zijn het er verder over eens dat alle informatie die is gemarkeerd als een 'Handelsgeheim' en redelijkerwijs kan worden beschouwd als een handelsgeheim, op geen enkel moment tijdens of na het verstrijken van deze Overeenkomst zal worden onthuld, behalve wanneer een dergelijke openbaarmaking is vereist door de wet of op bevel van een rechtbank in het rechtsgebied van Nederland. Vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen bestaan ​​uit, maar zijn niet noodzakelijk beperkt tot: technische, commerciële, financiële, operationele, marketing- of promotionele informatie of gegevens.

5. Gegevensbescherming
Beide partijen zullen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven en beschikken over volledig conform beleid en procedures. Beide partijen bevestigen dat ze geen klantenlijsten, contactgegevens of andere gegevens zullen verhuren of verkopen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant of Curly Secrets. Elke partij mag een schending van deze clausule beschouwen als reden voor beëindiging van deze overeenkomst in overeenstemming met deze overeenkomst.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Elke partij verleent de andere partij voor de duur van deze Overeenkomst een niet-exclusieve, herroepbare, royaltyvrije licentie om hun naam, logo's, handelsmerken, handelsnamen en apparaten ("Intellectuele eigendom") te gebruiken onderhevig aan de beperkingen in de clausule 4 hierboven en in elk promotie- en marketingmateriaal dat door een van beide partijen is uitgegeven op een manier die is goedgekeurd door de partij wiens intellectuele eigendom moet worden gebruikt, waarbij deze goedkeuring niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd.

6.2 Beide partijen garanderen dat zij het recht hebben om de logo's, handelsmerken, handelsnamen en apparaten te gebruiken of toe te staan ​​aan de andere partij voor zover vereist om te voldoen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

6.3 Geen van de partijen zal enige aanspraak maken op de Producten of Diensten van de andere partij tijdens of na het verstrijken van deze Overeenkomst.

6.4 Geen van de partijen zal enige aanspraak maken op de handelsmerken van de andere partij of registreren of laten registreren of een materieel vergelijkbaar handelsmerk of imitatie van een handelsmerk aanvragen tijdens of na het verstrijken van deze Overeenkomst.

6.5 Geen van de partijen zal een bedrijfsnaam registreren of laten registreren die materieel gelijk is aan die van de andere partij.

6.6 Bij het verstrijken van deze Overeenkomst vervallen alle licenties waarnaar wordt verwezen en komen de partijen overeen om het gebruik van de Intellectuele Eigendom van de ander onmiddellijk te staken.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Niets in deze Overeenkomst zal aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van een van de partijen of hun ondergeschikten, of werknemers.

7.2 Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de ander onder deze overeenkomst in contract, onrechtmatige daad of anderszins (inclusief nalatigheid), precontractuele of andere verklaringen (anders dan frauduleuze of nalatige verkeerde voorstellingen) of anderszins voor enig verlies van zaken, contracten, winst of verwachte besparingen of voor enige indirecte of gevolgschade of verlies.

7.3 Curly Secret gaat ermee akkoord de Affiliate te vrijwaren voor alle claims, schade, verliezen, kosten en uitgaven die de Affiliate zou kunnen lijden of maken met betrekking tot Producten of Diensten die Curly Secret levert, waarbij een dergelijke vrijwaring van toepassing is op alle claims voor schending van toepasselijke wet- of regelgeving of enige schending van intellectuele eigendomsrechten.

7.4 De Affiliate stemt ermee in Curly Secrret te vrijwaren van alle claims, schade, verliezen, kosten en uitgaven die de Curly Secret kan lijden of oplopen met betrekking tot producten of diensten die de Affiliate levert, waarbij een dergelijke vrijwaring van toepassing is op alle claims voor schending van toepasselijke wet- of regelgeving of enige schending van intellectuele eigendomsrechten.

8. Toewijzing
Geen van de partijen mag deze Overeenkomst of enige rechten, plichten en verplichtingen hieronder toewijzen of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

9. Overmacht
Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst als de vertraging of het niet-nakomen wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten hun redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, burgerlijke onrust of arbeidsconflicten. Als een dergelijke vertraging of mislukking gedurende een periode van ten minste veertien dagen aanhoudt, heeft de partij die niet onder de overmacht valt, het recht om deze overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

10. Betaling

10.1 Commissie kan worden ontvangen in liquide middelen of een tegoedbon. Het kan ook worden gebruikt om bij het bestellen van producten te betalen. De spaarpunten zijn alleen inwisselbaar voor een tegoedbon.

10.2 Commissievergoeding is een vast percentage (te zien in het affiliate dashboard). Curly Secret behoudt zich alle rechten voor om het percentage te wijzigen, maar zal de affiliate hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

10.3 Als er enige twijfel bestaat over frauduleus gedrag, behoudt Curly Secret zich het recht voor om het saldo van de aangeslotene te bevriezen. Het wordt niet overgemaakt op de bankrekening.

10.4 De aangeslotene kan het saldo opnemen wanneer de drempel is bereikt. De drempel wordt bepaald door Curly Secret en het maximale bedrag dat per keer kan worden opgenomen, staat vast. Curly Secret behoudt zich alle rechten voor om de drempel naar een redelijk bedrag te wijzigen, maar zal de aangeslotene hiervan in een schriftelijke verklaring op de hoogte stellen.

11. Algemeen

11.1 Het nalaten door een van de partijen om opgebouwde rechten onder deze Overeenkomst af te dwingen, mag niet worden opgevat als of beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten, tenzij de partij die afstand doet schriftelijk de verklaring van afstand erkent.

11.2 De paragrafen, subparagrafen en clausules van deze overeenkomst zullen onafhankelijk van elkaar worden gelezen en geïnterpreteerd. Mocht enig deel van deze Overeenkomst of paragrafen, subparagrafen of clausules ongeldig worden bevonden, heeft dit geen invloed op de overige paragrafen, subparagrafen en clausules.

11.3 Geen enkele toevoeging aan of wijziging van enige clausule in deze overeenkomst is bindend voor de partijen, tenzij deze schriftelijk is opgesteld en ondertekend door de ondertekenaars van deze overeenkomst of hun naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers.

11.4 Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en begrip van de partijen en vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen.

12. Bevoegdheid

Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.